Header

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

FundacjiSilana Rodzina

ZA ROK 2010

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenie Ministra

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz .529).

 

Fundacja Silna Rodzina została założona w ostatnim kwartale 2010r. W 2010r. nie prowadziła działalności statutowej.

 

1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe

Fundacji

Fundacja Sina Rodzina

siedziba: Kwirynów

adres: ul. Tulipanowa 25, 05-082 Kwirynów

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 27.09.2010r.

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000365738

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 04.10.2010r.

nr REGON: 142591809

Skład Zarządu Fundacji Silna Rodzina

Prezes:

Katarzyna Szemplińska zam. ul. Tulipanowa 25, 05-082 Kwirynów

Celem działalności statutowej Fundacji jest

  1. Wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.
  2. Budowanie silnych więzi w rodzinach.

2.CelFundacjijestrealizowanypoprzez:

1. wspieranie oraz prowadzenie niepublicznych szkół chrześcijańskich

2. organizowanie i finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół

  1. finansowanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  2. organizowanie konferencji, seminariów i wykładów
  3. prowadzenie działalności wydawniczej

3. Fundacja Slna Rodzina nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Fundacji Silna Rodzina 2010r nie uchwalił żadnych uchwał.

 

5. Informacje finansowe zawarte są w załącznikach:

a) rachunek wyników za 2010r

b) bilans na dzień 31.12.2010r.

c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

d) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

 

Kwirynów, 31 grudnia 2011 r.

 

Katarzyna Szemplińska

Prezes Zarządu Fundacji Silna Rodzina