Header

Statut Fundacji

Statut Fundacji Silna Rodzina

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Silna Rodzina, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacjazostałaustanowionaprzez JackaSzemplińskiegozwanegodalejFundatorem,aktemnotarialnymsporządzonymprzeznotariuszaIzabellęSoroko-BarskąwkancelariinotarialnejwWarszawie,ul.Smolna20lok.5/6,w dniu28.05.2010.

§ 2

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Kwirynów.
 1. Fundacja może posiadać oddziały zarówno w Polsce jak i za granicą.

§ 3

Fundacjazostałaustanowionanaczasnieokreślony.

§ 4

NadzórnaddziałalnościąFundacjisprawujeMinisterEdukacjiNarodowej.

RozdziałIICeleiformydziałaniaFundacji

§ 5

 1. Wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.
 2. Budowanie silnych więzi w rodzinach.

§ 6

Cel Fundacji jest realizowany poprzez:

 1. wspieranie oraz prowadzenie niepublicznych szkół chrześcijańskich
 2. organizowanie i finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół
 3. finansowanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
 4. organizowanie konferencji, seminariów i wykładów
 5. prowadzenie działalności wydawniczej

RozdziałIII-MajątekidochodyFundacji

§ 7

MajątekFundacjistanowifunduszzałożycielskiwkwocie2000PLN(dwatysiącezłotych)przyznanywoświadczeniuwolioustanowieniuFundacjiorazskładnikimajątkowenabytewtrakciedziałalnościFundacji.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji, subwencji, grantów
 3. środków z ofiarności prywatnej oraz ze zbiórek publicznych
 4. odsetek i innych dochodów z kapitału
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

§ 9

MajątekFundacjijestlokowanynarachunkachbankowychwpostacilokatorazwpapierachwartościowych.

§ 10

DochodyuzyskiwanezmajątkuFundacjiprzeznaczanewyłącznienarealizacjęcelówstatutowychoraznapokryciekosztówdziałalnościFundacji.

§ 11

Fundacjanieprowadzidziałalnościgospodarczej.

RozdziałIVOrganzarządzającyFundacji

§ 12

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.

§ 13

 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 2. W skład zarządu może wchodzić maksymalnie 5 osób.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 4. Kadencja w Zarządzie trwa 10. lat.
 5. Na pierwszą kadencję Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Na następne kadencje Prezesa Zarządu powołuje ze swojego grona Zarząd.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka, na skutek odwołania członka przez Zarząd i na skutek śmierci członka.

§ 14

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
 4. Przyznawanie stypendiów Fundacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają albo Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

§ 16

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

 1. Uchwały zapadają, z wyjątkiem sytuacji opisanych w §18 ust.2 i § 19 ust. 1, większością głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Glosowanie jest jawne, z tym, że w sprawach odwołania członka Zarządu obowiązuje tajne głosowanie.

Rozdział V – Zmiana statutu

§ 17

 1. Zmian w statucie dokonuje Fundator.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

RozdziałVIPołączeniezinnąfundacją

§ 18

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, przy czym wymagana jest jednomyślna uchwała w obecności wszystkich członków Zarządu.

RozdziałVIILikwidacjaFundacji

§ 19

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, przy czym wymagana jest jednomyślna uchwała w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu na czas likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
 3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, przeznacza się na cele tożsame z celami Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 28.05.2010